Regulamin kortów tenisowych Akademia Sportu w Lublinie

Postanowienia ogólne

1) Właścicielem kortów tenisowych jest EMPIRE PROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

2) Korty tenisowe są czynne w godzinach od 7.00 do 23.00 zgodnie z ustalonym przez Właściciela harmonogramem, przy czym w zależności od pory roku, zapotrzebowania i ilości dokonanych rezerwacji mogą one ulec zmianie. Aktualnie obowiązujące godziny otwarcia oraz rezerwacji prezentowane będą na stronie internetowej kortów www.akademia-sportu.eu oraz na profilu facebook’a facebook.com/akademiasportulublin.

3) Postanowienia niniejszego regulaminu zostają wywieszone w widocznym ogólnodostępnym miejscu na terenie Akademii Sportu oraz udostępnione pod adresem www.akademia–sportu.eu a także w systemie rezerwacji.

4) Wstęp na teren kortów tenisowych mają wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu.

5) Wejście na teren kortów tenisowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6) Wejście na teren obiektów może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą obsługi.

Rezerwacje kortów tenisowych

7) Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać za pomocą:

 1. elektronicznego systemu rezerwacji dostępnego na stronie www.akademia-sportu.eu/rezerwacje;
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 730 70 60 30.

8) Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godzin przed zarezerwowanym terminem korzystania z kortów tenisowych. Odwołanie rezerwacji możliwe jest:

 1. w elektronicznym systemie rezerwacji dostępnym na stronie www.akademia-sportu.eu;
 2. bądź telefonicznie pod numerem 730 70 60 30.

9) W przypadku odwołania rezerwacji z zachowaniem powyższego terminu, która była wcześniej opłacona istnieje możliwość odbioru wynajmu w kwocie identycznej jak w dniu rezerwacji. Termin odbioru zostaje wybrany przez użytkownika uwzględniając obowiązujący grafik zajęć na obiekcie w okresie do 3 miesięcy od czasu odwołania rezerwacji. Nieodebrane rezerwacje po tym okresie ulegają anulowaniu.

10) Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane w terminie 24 godzin będzie pobierana opłata jak za grę.

11) W przypadku, gdy użytkownik dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości rezerwowania kortów.

12) Korty można rezerwować z uwzględnieniem półgodzinnej podziałki czasowej. Możliwa jest zatem rezerwacja pełnych godzin jak i połówkowych przy czym wymagana jest rezerwacja minimum jedenj pełnej godziny dla wejścia jednorazowego. Opłaty należne zostaną naliczone proporcjonalnie w stosunku do cen obowiązujących w cenniku.

13) Opłata za wynajem kortu pobierana jest z góry.

14) Płatność za zarezerwowany kort powinna zostać dokonana za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego pod adresem: www.akademia-sportu.eu bądź osobiście u obsługi kortu.

15) W przypadku rezerwacji stałych opłata za wynajem kortu powinna być uiszczona do 25 dnia miesiąca poprzedzającego, bądź do pierwszego dnia roboczego po nim następującego.

16) W przypadku świąt oraz innych dni w których obiekty są niedostępne stałe rezerwacje nie obowiązują.

17) Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji przy założeniu, iż Użytkownik nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.

18) Osoba, która nie uregulowała zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie może korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

19) Zarządca może odwołać rezerwację, jeśli konieczność taka uzasadniona jest w szczególności nadzwyczajnymi okolicznościami, stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub innymi okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Zarządcę nie są pobierane opłaty. Informacja o niedostępności obiektu wraz z podaniem przyczyn będą publikowane na stronie www.akademia-sportu.eu .

20) Rezerwacje elektroniczne dokonane mniej niż 24h przed planowaną grą wymagają potwierdzenia telefonicznego pod numerem 730 70 60 30 przez rezerwującego.

Opłaty za korzystanie z kortów

21) Na kortach tenisowych obowiązuje Cennik za użytkowanie kortów – zamieszczony pod adresem www.akademia-sportu.eu stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

22) Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty warunkuje korzystanie z kortu tenisowego oraz infrastruktury znajdującej się na terenie kortów.

23) Po skończonej grze Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia kortu/ów oraz obiektów towarzyszących w stanie w jakim obiekt/kort został mu przekazany. Odpowiedzialność za obiekty ponosi osoba/instytucja dokonująca rezerwacji i to ona będzie obciążona ewentualnymi kosztami poniesionych szkód.

24) Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządcy kortów. Użytkownik prowadzący działalność w tym przedmiocie, zobowiązany jest do rezerwacji kortu/ów na własne konto użytkownika.

25) Użytkownik, który dysponuje rezerwacją organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć prowadzonych przez Użytkownika.

26) Użytkownik, który dysponuje rezerwacją nie ma prawa wynajmu ani udostępniania kortów osobom trzecim.

27) Użytkownik dokonując rezerwacji nie może prowadzić działalności związanej z organizacją wydarzeń zbiorowych. Przez wydarzenie zbiorowe rozumiemy organizację turnieju, pokazów, widowisk etc., które w swoim charakterze nie są zajęciami instruktażowymi i generują większą niż 5 liczbę osób na korcie. Organizacja zająć/wydarzeń z liczbą uczestników powyżej 5 na jednym korcie wymaga uzyskania zgodę Właściciela.

Zasady korzystania z kortu tenisowego

28) Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.

29) Użytkownicy kortu zobowiązani są do zachowania porządku, czystości, spokoju w czasie użytkowania kortu, a także do podporządkowania się decyzjom osób zarządzających.

30) Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

 1. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
 2. stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu;
 3. przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu;
 4. zachowywania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich, a także przestrzegania etykiety tenisowej.

31) Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

 1. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 2. spożywania na terenie obiektu posiłków, napojów alkoholowych, zażywania substancji szkodliwych, w szczególności narkotyków, wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia;
 3. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu substancji szkodliwych, w szczególności narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
 4. wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, substancji szkodliwych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
 5. chodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników;
 6. wprowadzania na teren kortów rowerów, jazdy na wrotkach, hulajnogach itp.;
 7. zaśmiecania kortów;
 8. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
 9. zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

Postanowienia dodatkowe

32) Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

33) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

34) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, w wyniku których powstała szkoda, w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zasad bezpiecznego zachowania oraz przepisów prawa.

35) Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, problemy zdrowotne osób przebywających na terenie kortów, w szczególności Użytkowników kortów.

36) Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

37) Zarządzający zobowiązuje się do utrzymania na terenie kortów tenisowych temperatury min. 11 stopni w okresie zimowym. Okres zimowy podawany jest w cenniku.

Postanowienia końcowe

38) Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, innych przepisów obowiązujących na terenie obiektu, zasad bezpiecznego zachowania oraz przepisów prawa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

39) Osoby nie przestrzegające regulaminu w szczególnych przypadkach mogą zostać ukarane kwotą 1 000 zł .

40) Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy składać obsłudze obiektu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@akademia-sportu.eu.

41) Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane polubownie.

Zasady akcji promocyjnej Tanie Granie.

1. Tanie Granie to akcja promocyjna dotycząca wynajmu kortów tenisowych.

2. Celem akcji jest obniżenie standardowej ceny wynajmu kortu w określonych godzinach.

3. Obniżka odnosi się do cen obowiązujących w cenniku Akademii Sportu.

4. Wysokość obniżki ceny ustala jest przez organizatora akcji czyli właściciela obiektów.

5. Okres trwania promocji ustala właściciel obiektu.

6. Dowolny klient może skorzystać z akcji Tanie Granie dowolną ilość razy w okresie jej trwania.

7. Aby skorzystać z akcji Tanie Granie należy:

 1. dokonać rezerwacji kortu w elektronicznym systemie rezerwacji dostępnym pod adresem: akademia-sportu.eu/rezerwacje. Rezerwowana godzina powinna być opatrzona odpowiednim logo świadczącym o akcji Tanie Granie.
 2. dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 730 70 60 30 powołując się na akcję Tanie Granie wraz ze wskazaniem godziny /godzin wynajmu kortu.

8. Informacje o dostępnych godzinach rezerwacji w ramach akcji Tanie Granie dostępne są online w systemie rezerwacji pod adresem: akademia-sportu.eu/rezerwacje.

9. Informacje mogą być również publikowane na facebooku Akademii Sportu pod adresem: facebook.com/akademiasportulublin.

10. Akcja Tanie Granie nie łączy się z innymi przyznanymi rabatami bądź obniżkami.

Polityka prywatności.

1. Informacje ogólne

1.1. Zbieranie informacji.

W systemie rezerwacji wykorzystujemy dane zbierane od użytkowników:

 1. do rejestracji i zarządzania kontem użytkownika,
 2. autentyczności i rzetelności dokonywanych rezerwacji.

1.2. Przechowywanie oraz dzielenie się danymi użytkowników.

Zbierane przez system rezerwacji dane znajdują się na serwerach znajdujących się na terenie Polski, spełniających wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych osobowych GIODO. Dane użytkownika systemu rezerwacji nie są udostępnianie/przekazywane osobom trzecim. Właściciel systemu rezerwacji może przekazać dane użytkownika w odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe lub inne pisma procesowe w celu ustalenia oraz wykonania naszych praw, obrony przeciw podniesionym roszczeniom lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykonania lub zrzeczenia się przysługujących nam środków prawnych.

1.3. Aktualizacja danych.

Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez wejście na swój profil opcja zmień dane konta.

1.4. Zamknięcie profilu i usunięcie danych.

Użytkownik może zamknąć swoje konto w systemie rezerwacji poprzez wysłanie maila na adres : kontakt@akademia-sportu.eu.

2. Cookies

2.1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2.2. Stosowanie cookies

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej.

Serwisu Akademia-Sportu.eu wykorzystuje technologię cookies w celu zapisywania identyfikatora sesji.

2.3. Google Analytics

Portal wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

2.4. Sposób postępowania z Cookies

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Serwisu.

Akceptujemy płatności

System rezerwacji stworzony przez: JG Soft Team.